Heeft uw organisatie wel genoeg kracht om te veranderen?

 

Het Veranderkrachtmodel®

 

Er zijn vijf universele factoren die het succes bepalen van elk soort verandering. De effectieve combinatie van die vijf factoren heet: Veranderkracht.

tenhave_cm_klaver

Rationale

De Rationale gaat over het ‘waarom’ van de verandering, ‘the reason we change’. Het antwoord op die waaromvraag moet niet alleen technisch/strategisch kloppen, maar ook gevoelsmatig aansprekend zijn. Het is het ‘grote verhaal’ op organisatieniveau.

Effect

Bij Effect staat niet het ‘grote verhaal’ centraal, maar juist het ‘kleine verhaal’. Voor de groep of het individu moet de vraag ‘what’s in it for me?’ – in termen van resultaten, kosten, opbrengsten, gevoelens en percepties – zo concreet mogelijk worden beantwoord.

Focus

Focus gaat over de organisatorische gedragskaders die de beweegrichting aangeven, bijvoorbeeld in de vorm van duidelijke strategische keuzes, structuren en systemen, prioriteitstellingen, voorbeeldgedrag en taakomschrijvingen.

Energie

Energie is het vermogen om te veranderen. Dat verandervermogen bestaat uit de bereidheid (willen) en het toegerust zijn (kunnen) op de verandering, die onder invloed van leiderschap en de beschikbaarheid van middelen mede de haalbaarheid van de verandering bepalen.

Verbinding

Verbinding is ‘the glue that keeps it together’. Het zijn de veranderkundige mechanismen die zorgen voor de noodzakelijke samenhang tussen de andere vier factoren. Als bijvoorbeeld gedragskaders worden gecreëerd (Focus) zonder die te verbinden aan het beschikbare verandervermogen (Energie), dan lekt de energie weg uit een verandertraject. 

Methodiek

Is binnen uw organisatie voor iedereen helder waarom er veranderd moet worden? Wat zijn de beoogde effecten van de verandering? Heeft uw organisatie genoeg capaciteit om te verandering? Een goede diagnose kan het verschil maken tussen wel en niet succesvol veranderen. Diagnosticeren – eerst goed kijken wat er werkelijk aan de hand is – praten, vragen, nadenken en doordenken. Niet achter modegrillen aanlopen, maar de (verander)aanpak kiezen die in het specifieke geval het meest passend en kansrijk is.

TEN HAVE Change Management heeft een methodiek ontwikkeld die de veranderkracht van organisaties inzichtelijk kan maken. Het helpt om een goede diagnose te stellen en deze te vertalen in een passend ontwerp van het veranderproces dat afgestemd is op de (on)mogelijkheden van de organisatie.

Met behulp van verschillende onderzoeksvormen kan iedere organisatie haar veranderkracht in kaart brengen. Iedere onderzoeksvorm kent zijn eigen doorlooptijd en mate van exactheid. Via bijvoorbeeld een interactieve groepsanalyse kan vaak al binnen twee uur een beeld geschetst worden van de aanwezige veranderkracht. Andere onderzoeksvormen duren langer en geven een preciezer beeld. Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden voor een enkele onderzoeksvorm of een combinatie van vormen. Daarbij kan het Veranderkrachtonderzoek op verschillende momenten uitgevoerd worden: in de fasen voorafgaand aan de implementatie, om de meest kansrijke veranderstrategie te ontwikkelen, of juist tijdens de implementatiefase, om zo gericht bij te kunnen sturen. 

Veranderkrachtmeting

Een van de gehanteerde onderzoeksvormen is de Veranderkrachtmeting: een online vragenlijst die in kaart brengt in hoeverre een organisatie en haar medewerkers er ‘klaar’ voor zijn om een beoogde verandering succesvol te realiseren. De vragenlijst bestaat uit stellingen over de verandering en duurt ongeveer vijftien minuten om in te vullen.
Afhankelijk van het aantal mensen dat deelneemt aan de meting kunnen er verschillende dwarsdoorsnedes worden gemaakt. Deze doorsnedes geven inzicht in de Veranderkracht van de totale organisatie, afdelingen en/of functiegroepen.

  Veranderkrachtmeting

 (klik op de afbeelding voor een uitgebreidere analyse)

Veranderkrachtlaken

Aanvullend of als variatie op een diagnose door middel van de Veranderkrachtvragenlijst kan de diagnose verder worden geduid door te werken met het Veranderkrachtlaken. Het laken met daarop het Veranderkrachtmodel afgebeeld, fungeert als speelveld waarop groepen tot maximaal 100 deelnemers de veranderkundige werking van hun organisatie gezamenlijk kunnen verkennen. Werken op het Veranderkrachtlaken is op een interactieve manier de eigen organisatie analyseren en diagnosticeren. Het groepsgewijs werken voorziet daarmee zowel in de diagnostische krijtlijnen voor huidige en toekomstige veranderingen als in het toevoegen van de expert knowledge die nodig is om die veranderingen van een goede inhoud te kunnen voorzien.
U kunt ook voor uw organisatie het Veranderkrachtlaken bestellen. Afhankelijk van de grootte van de groep kan het laken in de volgende maten besteld worden:

 • 1m x 1m  (1 deelnemer)
 • 2,5m x 2,5m  (1 – 10 deelnemers)
 • 5m x 5m  (10 – 25 deelnemers)
 • 10m x 10m  (25 – 100 deelnemers)

Bestel het laken

Wat is uw Veranderkracht?

Laat de Veranderkracht van uw organisatie meten!

Ik wil meer informatie

Veranderkracht: Succesvol doelen realiseren

Managers worstelen nogal eens met het formuleren van een goede strategie voor de organisatie. Het is vaak moeilijk écht te kiezen en te prioriteren. Alles moet, alles lijkt belangrijk. Daarnaast blijkt het ook vaak lastig een gekozen strategie te vertalen in een verandervisie, een verhaal dat klopt én aanspreekt. Een goede strategie en verandervisie vormen een begin. Daarna moeten er resultaten geboekt worden. Dan blijkt dikwijls dat managers de nodige problemen hebben met het succesvol omzetten van hun plannen in de beoogde resultaten. Een effectief veranderproces valt of staat met de Veranderkracht van een organisatie. 
“Door hun gedegen wetenschappelijke benadering van verandermanagement die ze nadrukkelijk in de praktijk toetsen, onderscheiden zij zich van menig auteur op dit vakgebied. Zij slagen er echt in om een brug tussen wetenschap en praktijk te bouwen – een misschien wel noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol adviestraject: denken en doen, en blijven nadenken over wat je hebt gedaan.” Recensie managementboek.nl

Boekinhoud

(3e druk)

 1. Veranderkracht: een toelichting op het doeltreffend en effectief veranderen.
 2. Faal- en slaagfactoren: inzichten en fenomenen in relatie tot Rationale, Effect, Focus, Energie en Verbinding.
 3. Dynamiek: de dynamiek van een veranderproces wordt vanuit het perspectief van een nieuw aangetreden leider en de klassieke ‘100 dagen’ geïllustreerd.
 4. Disfuncties: grotere of kleinere ‘aandoeningen’ van een organisatie die succesvol veranderen in de weg staan.
 5. Leiderschap: twaalf ‘zachte’ en ‘harde’ leiderschapsrollen bij verandering.
 6. Veranderaanpakken: hoe en waarmee kunnen veranderingen vorm krijgen en gerealiseerd worden?
 7. De Change Case: een voorbeeld van een fictieve organisatie waarin de veranderkracht onderbenut, gedwarsboomd en gefragmenteerd is.
 8. De Change Case – vervolg: hoe het veranderproces gedurende het jaar is verlopen en welke vooruitzichten er voor het vervolg zijn.
In deze hoofdstukken worden – aan de hand van de vijf factoren Rationale, Effect, Focus, Energie en Verbinding in combinatie met Context – vanuit theorie en praktijk concrete handvatten geboden om te ondersteunen bij het succesvol realiseren van verandering. Dit boek draagt bij aan het vergroten van de bewustwording van (toekomstige) leiders met betrekking tot de aanwezige kennis, ervaring en inzichten in verandermanagement en stimuleert hen deze te benutten. Verandermoeheid en weerstand zijn in vele gevallen een gevolg van het gegeven dat managers en adviseurs dingen blijven doen waarvan ze van tevoren hadden kunnen bedenken dat het niet zou werken. Dit boek helpt een einde te maken aan die verspilling en desoriëntatie en biedt een vruchtbaar en effectief nieuw perspectief op verandering.

 

Bestel het boek

De Veranderkracht van de Sport Het Nederlandse sportlandschap verandert snel. De ambities zijn groot en tegelijkertijd staan de financiën structureel onder druk. Juist de sportvereniging wordt een belangrijke rol toebedacht in het realiseren van de sportambities. Dit betekent dat er veel van het aanpassingsvermogen van verenigingen wordt verwacht. De vraag is in hoeverre verenigingen ‘klaar’ zijn om de noodzakelijke ingrijpende veranderingen te realiseren en de sportbond (en op iets grotere afstand NOC*NSF) in staat is hier effectief in te ondersteunen.
In het voorjaar van 2014 heeft TEN HAVE Change Management daarom een onderzoek uitgevoerd naar de Veranderkracht van de Sport, bij zestig sportverenigingen, binnen zes sporten. Naast leden van verenigingen hebben ook medewerkers van de sportbonden en van NOC*NSF de vragenlijst ingevuld, die inzicht geeft in de veranderkracht van de vereniging en de ondersteuning die door sportbonden en (indirect) NOC*NSF wordt geboden. Lees het sportonderzoek
De Veranderkracht van Nederland Ruim een derde van de Nederlanders is bereid om bij te dragen aan de verandering waar het kabinet in de troonrede voor pleit. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau TEN HAVE Change Management naar de Veranderkracht van Nederland. Samen met onderzoeksbureau Motivaction onderzocht het bureau in hoeverre Nederlanders bereid zijn om met volle inzet te werken aan de verandering die nodig is om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden.
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat “het grote verhaal” achter de verandering veel mensen ontgaat. Ook de energie voor de verandering ontbreekt grotendeels. Zo’n 70% van de Nederlanders vindt dat het kabinet er niet in slaagt om hen te motiveren voor de toekomst van Nederland. Het onderzoek ‘Veranderkracht van Nederland’, dat elk najaar zal worden uitgevoerd, werd op initiatief van adviesbureau TEN HAVE Change Management verricht onder ruim 1800 Nederlanders. Lees het NL-onderzoek

Op de hoogte blijven van Veranderkracht? Laat hier uw e-mailadres achter.

Contact

 

TEN HAVE Change Management
Herculeslaan 188
3584 AB Utrecht

T 030 890 63 90
F 030 252 16 22

Meer informatie? Mail naar info@tenhavecm.com of kijk op www.tenhavecm.com
Tekst
TEN HAVE Change Management

Vormgeving en bouw website
Studio Mooijman en Mittelberg

Fotografie
Tom Vos

th_logo3